കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസ്; കരട് ചട്ടമായി

കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസിന്റെ കരട് വിശേഷാല്‍ ചട്ടം തയ്യാറായി. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ബിരുദമാണ്.നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് 32 വയസ്സും രണ്ടാം കാറ്റഗറി തസ്തികമാറ്റത്തിന് 36 വയസ്സും മൂന്നാം കാറ്റഗറി തസ്തികമാറ്റത്തിന് 50 വയസ്സുമാണ് ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി.

Further Reading:

http://www.mathrubhumi.com/careers/news/kerala-administrative-service-draft-1.2143747